Aangifte van de Baby
Moet binnen 3 werkdagen na de bevalling gebeuren. De dag van de geboorte telt niet mee. Op zaterdag en zondag kunt u geen aangifte doen.
 
Als u aangifte gaat doen moet u het volgende meenemen:
 • Een legitimatiebewijs.
 • Het trouwboekje of de papieren van de erkenning.
 • De naam van de verloskundige die aanwezig was bij de geboorte van uw kindje.
 • De juiste naam van uw kindje en de geboorte dag en de tijd
Schrijf de naam van u kindje op, zodat er geen vergissing gemaakt kan worden met noteren. Indien uw kindje in een van beider paspoort wilt schrijven moet de partner hier toestemming voor geven. Dit kan door een briefje te schrijven waarin u toestemming geeft dat uw kindje in het paspoort van de partner wordt geschreven.
 
Erkenning

De erkenning van een kind 
Als u niet gehuwd bent en u krijgt binnenkort (of u heeft al) een kind, dan komt het juridisch vaderschap pas tot stand door het laten opmaken van een akte van erkenning. Toestemming van de moeder is daarbij vereist. De erkenner hoeft niet de verwekker van het kind te zijn.

Drie tijdstippen waarop de erkenning kan plaatsvinden:
 1. Erkenning als ongeboren vrucht;
  Als een vrouw zwanger is, is het mogelijk het nog ongeboren kind te laten erkennen. De vaderrelatie is dan al voor de geboorte vastgelegd. Dit komt tot uiting in de geboorteakte van het kind: de vader is bekend en het kind heeft vanaf de geboortedatum zijn achternaam (Overigens moet voor elke, eventueel volgende zwangerschap opnieuw een erkenningsakte worden opgemaakt.)

 2. Erkenning bij de geboorteaangifte;
  Als het kind niet als ongeboren vrucht is erkend, kan erkenning alsnog plaatsvinden bij de geboorteaangifte. De moeder geeft daarvoor toestemming door het ondertekenen van een formulier dat bij de burgerlijke stand verkrijgbaar is. Er wordt een erkenningsakte opgemaakt. De erkenning wordt als latere vermelding bij de geboorteakte opgenomen.

  Er is echter qua geboorteaktetekst een verschil met de erkenning ongeboren vrucht. Aangezien een geboorteakte de toestand weergeeft op het moment van geboorte en een erkenning geen terugwerkende kracht heeft, is op het moment van geboorte de vaderrelatie niet gelegd: de vader is (juridisch) onbekend en het kind heeft bij geboorte de achternaam van de moeder. Pas door erkenning verkrijgt het kind juridisch een vader en zijn achternaam.

 3. Latere erkenning;
  Een kind dat, volgens zijn eigen geboorteakte, wettelijk alleen een moeder heeft, kan erkend worden met toestemming van de moeder. Ook een meerderjarige kan erkend worden, maar dan alleen met toestemming van de meerderjarige zelf en de moeder.

Wat zijn de voorwaarden voor erkenning?
 • er is geen juridische vader;
 • de erkenner/vader is niet gehuwd;
 • de erkenner/vader is meerderjarig;
 • de moeder geeft toestemming tot de erkenning.
 
Wat zijn de gevolgen van erkenning?
Er ontstaat een familierechtelijke betrekking (een juridische vader-kind relatie). Dit houdt onder meer in, dat het kind erfgenaam van de vader wordt. Op 1 januari 1998 is het naamrecht in Nederland gewijzigd! Een kind dat door een vader na 1-1-1998 wordt erkend en het oudste kind in het gezin is krijgt alleen de naam van de vader/erkenner als dat in een akte is vastgelegd.

De erkenner kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van levensonderhoud en opvoeding (ook als de relatie met de moeder is beëindigd). Deze gevolgen gaan pas in op de dag dat de erkenningsakte is opgemaakt.
 
Ouderlijk gezag
In tegenstelling tot de meerderjarige moeder heeft de vader/erkenner niet automatisch het ouderlijk gezag over zijn kind. Meer informatie hierover bij de burgerlijke stand.

Niet-Nederlandse ouders
Bij ouders met een andere nationaliteit moet de ambtenaar van de burgerlijke stand rekening houden met het nationale recht van de erkenner.
 
Verder
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de wet toepassen en soms een erkenning weigeren. Zo doet zich een probleem voor, als er een kind geboren wordt binnen 307 dagen na de echtscheiding van de moeder (let wel: de echtscheidingsdatum is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven!). Dit probleem is op te lossen.
 
Tip: informeer ruim van tevoren bij de burgerlijke stand.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.
 
 


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio