Privacy Statement Praktijk voor Verloskunde Harlingen

Praktijk voor Verloskunde Harlingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, daarnaast gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over het privacy beleid van de Praktijk voor Verloskunde Harlingen.

Verwerking van uw gegevens

Praktijk voor Verloskunde Harlingen verwerkt diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om persoonsgerichte en veilige zorg te kunnen bieden en daarnaast voor de declaratie van de geboden zorg.

Praktijk voor Verloskunde Harlingen:

  • verwerkt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verwerkingsregister.
  • heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met diegenen die, anders dan de Praktijk voor Verloskunde zelf, persoonsgegevens afkomstig van de praktijk verwerken.
  • Geeft geen persoonsgegevens door aan stakeholders, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • vraagt expliciet om toestemming voor het verwerken van persoonsgegeven

Op de website van Praktijk voor Verloskunde Harlingen wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en wij geven geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Praktijk voor Verloskunde Harlingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

Praktijk voor Verloskunde Harlingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Medische gegevens worden volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard.

Beroepsgeheim

De medewerkers(verloskundigen) van Praktijk voor Verloskunde Harlingen hebben de eed van Hippocrates afgelegd en dienen zich te houden aan het beroepsgeheim.

Zij nemen het volgende in aanmerking: dat de zwangere vrouw er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar verstrekte gegevens alleen met haar toestemming voor medische redenen wordt overlegd en of zal worden overgedragen.

De verloskundigen verklaren hiermee dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan gegevens wordt verstrekt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken.

Privacyrechten

Cliënten van Praktijk voor Verloskunde Harlingen hebben recht op:

  • verzoek tot inzage van persoonsgegevens
  • verzoek tot rectificatie van persoonsgegevens
  • verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.
  • verzoek tot beperking van verwerking van persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.
  • verzoek tot overdracht van persoonsgegevens.

Website

Op de website van Praktijk voor Verloskunde Harlingen wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en wij geven geen persoonsgegevens aan derden.

Meer informatie

Praktijk voor Verloskunde Harlingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatment, of anderzijds, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming
Achlumerdijk 2
8861AJ Harlingen
Tel.:06-41153540
info@verloskundeharlingen.nl

Wijzigingen

Verloskundepraktijk Harlingen behoud zich het recht om wijzigingen omtrent ons privacy statement en beleid te voltrekken. Onderaan dit statement kunt u het versienummer en de datum van laatste wijziging vinden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Versie: 002
Datum: mei 2018

Vragen?

Heb je een vraag? Wij staan je graag te woord.

Tel: 06 – 44 38 56 90

Ben je opzoek naar professionele zorg op een persoonlijke manier? Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!

Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!